Adatkezelési tájékoztató

Röviden

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is

küldhetünk.

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor

kérheti az elérhetőségeinken.

Bevezetés

Nyír-Boys Bt. (4405 Nyíregyháza, Lakatos u. 85., adószám: 25653959-2-15,

cégjegyzékszám: 1506082056) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a webshop-használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy webshopon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

a)az adatgyűjtés ténye,

b)az érintettek köre,

c)az adatgyűjtés célja,

d)az adatkezelés időtartama,

e)az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f)az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint

g)ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza: http://www.rockeagle.hu és a fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://rockeagle.hu/index.php?route=information/information&information_id=3

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Értelmező fogalmak (3.§)

1.érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2.személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3.adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

4.adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta,íriszkép) rögzítése;

5.adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

6.adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

7.adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés

1.Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop üzemeltetéshez/működtetéshez kapcsolódó adatkezelés körében a következőket:

a)az adatgyűjtés ténye,

b)az érintettek köre,

c)az adatgyűjtés célja,

d)az adatkezelés időtartama,

e)az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f)az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2.Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

 

 

Jelszó

 

A felhasználói fiókba történő biztonságos

 

 

 

belépést szolgálja.

 

 

Vezeték-és keresztnév

A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a

 

 

 

szabályszerű

számla

kiállításához

 

 

 

szükséges.

 

 

 

E-mail cím

Kapcsolattartás.

 

 

Telefonszám

Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a

 

 

 

szállítással

kapcsolatos

kérdések

 

 

 

hatékonyabb egyeztetése.

 

 

Számlázási név és cím

 

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a

 

 

 

szerződés

létrehozása,

tartalmának

 

 

 

meghatározása, módosítása, teljesítésének

 

 

 

figyelemmel kísérése, az abból származó

 

 

 

díjak számlázása, valamint az azzal

 

 

 

kapcsolatos követelések érvényesítése.

 

Szállítási név és cím

A házhoz szállítás lehetővé tétele.

 

A vásárlás/regisztráció időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

 

A vásárlás/regisztráció kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

3.Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

4.Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

5.Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

6.Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

-postai úton a 4405 Nyíregyháza, Lakatos u. 85. címen,

-e-mail útján a rockeaglehungary@gmail.com e-mail címen,

Adatkezelési tájékoztató PDF formátumban.